Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

Регламенти. Методики. Рекомендації

2016

Редагування профілів установ у Scopus та Web of Science Core Collection / Пан Бібліотекар: Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології. — 2016.

 

2015

Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics / Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman [et al.] // Nature.— Vol. 520. — Iss. 7548. — PP. 429—431.

Статті

 2017

Fagan J. C. An Evidence-Based Review of Academic Web Search Engines, 2014-2016: Implications for librarians’ practice and research agenda / Jody Condit Fagan // Information Technology and Libraries. — 2017. — Vol. 36, № 2. — P.7–47.

Milojević S. Citation success index - an intuitive pair-wise journal comparison metric / Staša Milojević, Filippo Radicchi, Judit Bar-Ilan // Journal of Informetrics. — 2017. — Vol. 11, iss. 1. —  P. 223–231. — doi: 10.1016/j.joi.2016.12.006

Асеев Г. Г. Соотношение различных метрических исследований в науковедении / Г. Г. Асеев // Системи обробки інформації . — 2017. — Вип. 1(147). — С. 119—126.

Копанєва В. О. Наукометрія у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. О. Копанєва // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

Король Т. П. Терминология и определение библиометрических показателей [Электронный ресурс] / Т. П. Король // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

Лазарев В. С. Научные документы и их упорядоченные совокупности: цитируемость, использование, ценность / В. С. Лазарев // Международный форум по информации. — 2017. — Т. 42, № 1. — С. 3—16.

Лазарев В. Формирование комплекса библиометрических показателей для оценки университетов Беларуси и Украины / В. Лазарев, С. Назаровец, А. Скалабан // Наука и инновации. — 2017. — № 6 (172). — С. 63—67.

Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці / А . Медведєва // Вісник Книжкової палати. — 2017 — № 3. — С. 50—52.

Нікітенко О. М. Оцінювання рейтингу науковців за відображеннями у наукометричних базах даних [Електронний ресурс] / О. М. Нікітенко, Н. В. Плеченко // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

 2016

Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування / Г. Асєєв // Бібліотечний вісник. —  2016.  —  № 2 (232) – С. 3—10.

Колесникова, Т. О. Розвиток напряму "кондиціювання повітря" на залізничному транспорті: наукометричний аспект / Т. О. Колесникова, О. В. Помінова, С. Р. Колесников // Наука та прогрес транспорту. — 2016. — № 3 (63). — С. 7—19. — doi: 10.15802/stp2016/74708

Колледж Л. «Корзина метрик» – лучшее средство для оценки авторитета журнала / Л. Колледж, К. Джеймс // Научный редактор и издатель. — 2016. — Т. 1. — № 1—4. — С. 25–—31.

Матвеева Е. В. Что читать библиотекарю? [Электронный ресурс] / Е. В. Матвеева // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. науч.-практ. конф., 1—2 грудня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252385

Назаровець С. Перспективи використання сервісів альтметрікс в університетських бібліотеках України / С. Назаровець // Вісник Книжкової палати. — 2016.— № 6. — С. 15—18.

Симоненко Т. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель / Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 12-14.

2015

Mingers J. A review of theory and practice in scientometrics / John Mingers, Loet Leydesdorff // European Journal of Operational Research . – 2015. – Vol. 246, iss. 1. – P. 1–19. – doi: 10.1016/j.ejor.2015.04.002

Pinto M. J. New questions arise: are bibliometric indicators adequate for evaluating the scientific production of the Social Sciences and Humanities? / Maria João Pinto, Sofia Fernandes // Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) : SI Bibliometrics and Scientometrics. — 2015. — January. — P. 161—169.

Берёзкина Н. Ю. Что и как измерять в науке / Н. Ю. Березкина // Научная периодика: проблемы и решения. — 2015. — Т.5, № 4. — C. 201—204. — doi: 10.18334/np54187 

Гальчевська О.А. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях / О. А. Гальчевська // Інформаційні технології в освіті. — 2015. — Вип. 23. — С. 115—126.

Колесникова, Т. А. Оценка результативности научных исследований: библиометрия / Т. А. Колесникова, Е. В. Матвеева // Наука та прогрес транспорту. — 2015. — № 4 (58). — С. 7—22. — doi: 10.15802/stp2015/49190

Кухарчук Є. Представлення української науки в наукометричній надбудові SciVal корпорації Elsevier / Є. Кухарчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. —  2015. — Вип. 41. — С. 382— 395.

Мазов Н.А. Альтернативные подходы к оценке научных результатов / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Вестник Российской академии наук. — 2015. — № 2, том 85. — С. 115—122.

Наукометрія:  методологія та інструментарій / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 9. — С. 2—29.

Роджерс Э. Взгляд на альтметрику и ее растущую важность для исследовательских библиотек / Э. Роджерс, С. Барброу // Научная периодика: проблемы и решения. — 2015. — Т.5, № 3. — С. 126—132. — doi: 10.18334/np53181

Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання / Тетяна Симоненко // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 2. – С.10–13.

 

2014

Бушуєв С. Д. Наукометричні бази: характеристики, можливості і завдання / С. Д. Бушуєв, А. О. Білощицький, В. Д. Гогунський // Управління розвитком складних систем. — 2014. — № 18. — С. 145—152.

Гордукалова Г. Ф. Библиометрия, наукометрия и вебометрия - от числа строк в работах Аристотеля / Г. Ф. Гордукалова // Научная периодика: проблемы и решения. — 2014. — Т. 4, № 2. — C. 40–46. — doi: 10.18334/np42127

Кухарчук Є. Світові наукометричні системи / Є. Кухарчук // Бібліотечний вісник.  — 2014. — № 5. — С. 7—11.

2013

Corrall S. Bibliometrics and Research Data Management Services: Emerging Trends in Library Support for Research [Eelectronic resource] / Sheila Corrall, Mary Anne Kennan, Waseem Afzal // Library Trends.  2013.  Vol. 61, № 3.  P. 636—674. 

Елин А. Л. Заметки к вопросу об эффективности использования различных наукометрических показателей и критериев эффективности научных исследований / А. Л. Елин, Ю. Ю. Шапошников // Научная периодика: проблемы и решения. — 2013. — Т.3, № 3. — С. 4—12. — doi: 10.18334/np3390

 

2012

Копанєва Є. Національні індекси наукового цитування / Є. Копанєва // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 4. — С. 2935.

 

2008

Волх Р. О. Система оцінки українських фахових видань / Р. О. Волх // Наука України у світовому інформаційному просторі.  2008.  Вип. 1.  С. 5794.

Книги

2016

The counting house: measuring those who count. Presence of Bibliometrics, Scientometrics, Informetrics, Webometrics and Altmetrics in the Google Scholar Citations, ResearcherID, ResearchGate, Mendeley & Twitter [Working paper] / Alberto Martin-Martin, Enrique Orduna-Malea, Juan M. Ayllon, Emilio Delgado Lopez-Cozar. — 2016. — 60 p.

 

2014

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 173 c.

Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии / М. А. Акоев, В. А. Маркусова, О. В. Москалева, В. В. Писляков. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 250 с.

 

Презентації

2017

Локтев А. Современые библиометрические показатели – как и зачем их использовать : [презентация] / А. Локтев ; Elsevier. – [2017].

Тихонкова І. Оцінка наукової діяльності університету за допомогою наукометричних ресурсів Web of Science та InCites. Як врахувати всі здобутки?  : [презентація] / І. Тихонкова // Інформаційний простір бібліотеки: міжнар. наук.- практ. конференція, Львів, 18-19 травня 2017 р. / НТБ Національного університету "Львівська політехніка".

2016

Касьянов П. Использование современных наукометрических показателей : [презентация] / П. Касьянов //  Наукова комунікація в цифрову епоху: IV міжнар. наук.- практ. конференція, Київ, 30-31 березня 2016 р. / Наукова бібліотека НаУКМА.

Тихонкова І. Роль бібліотеки у підвищенні рівня навчання та наукової роботи у ВНЗ. Можливості платформи Web of Science : [презентація] / І.Тихонкова // Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи : міжнар. наук.- практ. конференція, Київ, 11-13 жовтня 2016 р. / Наукова бібліотека ім. М .Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Щуцкой П. Использование наукометрических инструментов для оценки научной результативности и выработки стратегии научной деятельности : [презентація] / П. Щуцкой, А. Локтев // Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи: міжнар. наук.- практ. конференція, Київ, 11-13 жовтня 2016 р. / Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Ярошенко Т. Університет та сучасні виклики наукометрії : [презентація] / Т. Ярошенко // Наукова комунікація в цифрову епоху: IV міжнар. наук.- практ. конференція, Київ, 30-31 березня 2016 р. / Наукова бібліотека НаУКМА.

 

2014

Назаровець С. Наукометричні ресурси: у допомогу проведення та представлення наукових досліджень / С. Назаровець ; Наукова бібліотека НаУКМА. — 2014.

Відео

Корисні посилання

Бібліометрика української науки — реєстр вчених і наукових колективів України, які представили в Інтернеті свої бібліометричні профілі.

Рейтинг українських бібліотекознавчих видань

Українські наукові журнали в Google Scholar Metrics

DeLory С. CiteScore™ metrics resources for LibGuides / Colleen DeLory ; Elsevier. – 2017.

Eigenfactor Metrics

Misleading Metrics — перелік сумнівних компаній, що претендують надавати наукометричні показники від бібліотекаря Джефрі Білла (Університет штату Колорадо, Денвер, США).

Scimago Journal & Country Rank

The Master Journal List — перелік журналів, що входять до Web of Science.