Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

Даний тематичний блок містить матеріали щодо культури академічного письма, норм та принципів побудови наукових текстів, а також вимоги до якісного оформлення наукових публікацій на засадах академічної доброчесності.

Відповідальний підхід до публікації науково-дослідних робіт є запорукою конкурентоспроможності фахівця в професійному середовищі і сфері міжнародних наукових комунікацій.

Бібліотеки покликані сприяти впровадженню світових стандартів академічного письма та культури публікацій: інформувати науковців і здобувачів освіти усіх рівнів щодо принципів наукової доброчесності, поширювати правила підготовки рукописів для публікації з додержанням етики цитування, просувати практики запобігання плагіату.

Матеріали систематизовано за рубриками «Регламенти. Методики. Рекомендації», «Статті», «Книги», «Презентації», «Відео», «Корисні посилання». Всередині рубрик – у зворотно-хронологічному порядку, далі за алфавітом.

Регламенти. Методики. Рекомендації

2020

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020 р. № 1/9-263.

2019

Академічне письмо: 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження / Віктор Дроздов ; Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – [2019]. – 22 слайди.

Кулешова А. В. По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в самоплагиат / А. В. Кулешова, Ю. В. Чехович, О. С. Беленькая // Научный редактор и издатель.  – 2019. – Т. 4, № 1/2. – С. 45-51.

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упорядники матеріалів: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2019. – 41 с.

Назаровець С. Відкритий доступ до наукових цитувань : практичний посібник [препринт] / С. Назаровець, Т. Борисова. Київ : ДНТБ України, 2019. 33 с. 

Раицкая Л. К. Обзор как перспективный вид научной публикации, его типы и характеристики / Л. К. Раицкая, Е. В. Тихонова // Научный редактор и издатель.  – 2019. – Т. 4, № 3/4. – С. 131-139. DOI 10.24069/2542-0267-2019-3-4-131-139.

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності : Затверджено Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року, Протокол № 11 / НАЗЯВО. –  2019.  24 с.

Уотсон Р. Подготовка к публикации: журнальная статья : [пер. с англ.] / Роджер Уотсон // Научный редактор и издатель.  – 2019. – Т. 4, № 1/2. – С. 100-108. – DOI 10.24069/2542-0267-2019-1-2-100-108.

Фам М. Шесть приемов для написания обзорной статьи: Из рекомендаций редакторов авторам журналов издательства Elsevier / М. Фам // Научный редактор и издатель.  – 2019. – Т. 4, № 3/4. – С. 211-212. DOI 10.24069/2542-0267-2019-3-4-211-212.

Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / Міжнародний центр академічної доброчесності. – 2019. – 39 с.

2018

A Guide To Academic Integrity to School Students / ed. by O. O. Huzhva ; V. N. Karazin Kharkiv National University. – 2-nd ed., revised and supplemented. – Kharkiv, 2018. – 59 p.

Довідник з академічної доброчесності / уклад.: В. Г. Гурянова, Л. Т. Ониксимова, Н. В. Поберій; за заг. ред. Т. О. Маринич. - Суми: Сумський державний університет, 2018. - 24 с.

Заглавие статьи, авторское резюме, ключевые слова – ключ к успешной публикации: из блогов Editage Insights // Научный редактор и издатель. – 2018. – Т. 3, № 1/2. – С. 80-85.

Кириллова О. В. Как оформить статью и научный журнал в целом для корректного индексирования в международных наукометрических базах данных / О. В. Кириллова // Научный редактор и издатель. – 2018. – Т. 3, № 1/2. – С. 52-72.

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

2017

Десять принципів академічної доброчесності для викладачів : пер. з англ. / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2017.

Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах / Єгор Стадний ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2017. – 18 с.

Как студенту написать первую научную статью. Инструкция / Молодой ученый.

Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / Ассоциация научных редакторов и издателей; под общ. ред. О. В. Кирилловой. – Москва, 2017. – 144 c. (Прил.).

Положение о публикационной этике и недобросовестной практике [Издательства Elsevier] // Научный редактор и издатель.  – 2017. – Т. 2, № 1. – С. 32-33.

Практические рекомендации для обеспечения качества материалов технической конференции // Научный редактор и издатель.  – 2017. – Т. 2, № 1. – С. 47-51.

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40.

Руководство по работе с повторным использованием текста (автоплагиатом) // Научный редактор и издатель.  – 2017. – Т. 2, № 2/4. – С. 113-115. – DOI 10.24069/2542-0267-2017-2-4-113-115.

Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 р. № 1/9-565.

2016

Авдеева Н. В. Практические особенности структурирования и оформления научных текстов / Н. В. Авдеева, И. В. Сусь // Научная периодика: проблемы и решения. – 2016. – Т. 6, № 2. – С. 81-87. – doi: 10.18334/nppir.6.2.35277

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – Введ. з 01.07.2016. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 16 с. – (Інформація та документація).

Довідник з академічної доброчесності для школярів / укл. : М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко ; за заг. ред. О. О. Гужви. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 64 с.

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі : О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 117 с.

Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / автори-укладачі : Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 39 с.

Основи академічного письма: методичні рекомендації та програма курсу / укл. : Н. Шліхта, І. Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – Київ, 2016. – 61 с.

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : інформаційний огляд / автори-укладачі : Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; редколегія : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 41 с.

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат : інформаційний огляд / автори-укладачі : А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 36 с.

Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах / Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУ України "КПІ". – 2016.

Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності / МОН України. – 2016. – 24 с. 

Рекомендации EASE (European Association of Science Editors) для авторов и переводчиков научных статей, которые должны быть опубликованы на английском языке. – 2016. – 16 с.

Церео К. Как я могу сделать аннотацию к своей статье более эффективной? / К. Церео // Научный редактор и издатель. – 2016. – Т. 1, № 1/4. – С. 43-45.

Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для "чайників" / укл. О. О. Гужва ; Інститут соціально-гуманітарних досліджень, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – 2016.

2015

Academic Integrity at the Massachusetts Institute of Technology: A Handbook for Students / MTI. – 2015. – 40 p.

Academic Integrity Tutorial / University of Maryland University College. – 2015.

Как опубликовать статью в международном журнале : методическое пособие / РАНХиГС. – Москва, 2015. – 58 с.

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях : методичні рекомендації / уклад. : О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова ; МНАУ. – Миколаїв, 2015. –  88 с.

Тихонкова І. О. Список літератури наукової статті — важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) / І. О. Тихонкова // Наука України у світовому інформаційному просторі : [збірник наукових праць] / НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 100-106.

2014

Бейкер М. Дж. Написание обзора литературы / М. Дж. Бейкер // Пространство экономики. – 2014. – № 3. – С. 65-86.

Євсєєва Г. П. Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій / Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – № 8. – С. 54-62.

Елин А. Л. Что нужно делать автору для успешного размещения его статей в научных журналах? / А. Л. Елин, Т. И. Калинскова // Вестник новых медицинских технологий. – 2014. – № 1. – С. 105-110.

Иванова Л. А. С чего начать написание своей первой статьи? 15 шагов для новичка / Л. А. Иванова // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык.  – 2014.  – № 2. – С. 14-44.

Этические принципы при проведении научно-исследовательских работ и публикации результатов («Этический инструментарий» Elsevier). – 2014.

2013

Войтел С. Підготовка роботи до публікації / Стівен Войтел // Морфологія. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 101-102.

 

Інграффіа Т. Інструкція з написання наукової статті / Тоні Інграффіа, Карл-Хайнц Швальбе // Морфологія. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 96-100.

Как разрешать споры об авторстве: руководство для новых исследователей // Подготовка и издание научного журнала: международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций : Руководства Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics – COPE) и Издательства Elsevier (Сборник переводов). – Москва, 2013. – С. 87-96. 

Осин Е. Н. Ясность – сестра цитирования: немного об искусстве аннотации / Е. Н. Осин // Организационная психология. – 2013. – № 1. – С. 2-7.

Ответственный подход к публикации научно-исследовательских работ: международные стандарты для авторов // Подготовка и издание научного журнала: международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций : Руководства Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics – COPE) и Издательства Elsevier (Сборник переводов). – Москва, 2013. – С. 77-86.

Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : методичний посібник / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ; кол. авт. : Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – 44 с.

Сангер Ф. Пишем на английском для международных конференций / Филипп Сангер, Ю. Н. Зиятдинова // Высшее образование в России. – 2013. – № 12. –  С. 95-99.

Смирнов И. Е. Научные публикации в международных базах данных: требования к оформлению единые для всех / И. Е. Смирнов, С. Л. Серебренникова, В. И. Смирнов // Российский педиатрический журнал. – 2013. – № 4. – С. 28-35.

2012

Абрамов Е. Г. Какой должна быть аннотация к научной статье / Е. Г. Абрамов // Научная периодика: проблемы и решения. – 2012. – № 3. – С. 4-6.

Геритсен Д. Как написать статью об исследовании для рецензируемого журнала / Джоррит Геритсен // Педиатрическая фармакология. – 2012. – № 2. – С. 46-51.

Джонсон Алан М. Составление плана успешной научной карьеры: руководство для молодых ученых / Алан М. Джонсон. – Изд. 2-е. – Амстердам : Эльзевир, 2012. – 118 с.

2011

Абрамов Е. Г. Подбор ключевых слов для научной статьи / Е. Г. Абрамов // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – № 2. – С. 35-40.

Зернес С. П. Что и требовалось написать : [правила подготовки рукописи] / С. П. Зернес // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – № 4. – С. 13-17.

Котляров И. Д. Совершенствование справочно-библиографического аппарата научной статьи / И. Д. Котляров // Вестник МГУКИ. – 2011. – № 2. – С. 149-154.

Мельников О. Н. Рецензирование как фактор повышения качества научной информации / О. Н. Мельников // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – № 2. – С. 20-23.

Радаев В. В. Как написать академический текст / В. В. Радаев // Вопросы образования. – 2011. – № 1. – С. 271-293.

Свидерская И. В. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале : [учебно-методическое пособие] / И. В. Свидерская, В. А. Кратасюк ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск, 2011. – 74 с.

2008

Аникин В. М. Автореферат диссертации: функции, структура, значимость / В. М. Аникин, Д. А. Усанов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Физика. – 2008. – № 2. – С. 61-73.

2007

Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору / Кива Джуринский // Компоненты и Технологии. – 2007. – № 70. – С. 24-26.

Мейдер В. А. Научная статья. Какая она? (методика и методология) / В. А. Мейдер // Вестник ВолГУ. Серия 6: Университетское образование. – 2007. – № 10.  – С. 108-112.

Сміт Р. Про недобросовісну практику наукових досліджень / Р. Сміт // Морфологія. – 2007. – Т. 1, № 3. – С. 106-111.

2003

Фрадков А. Л. Как опубликовать хорошую статью и отклонить плохую. Заметки рецензента / А. Л. Фрадков // Автоматика и телемеханика. – 2003. – № 10. – С. 149-157.

Академічна доброчесність: Лист до моїх студентів = Academic Integrity: A Letter to My Students / Bill Taylor.

Статті

2018

Бахрушин В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: нормативна база і світовий досвід / В. Бахрушин // Освітня політика. 2018. 7 лютого.

2017

Короткина И.Б. Академическая грамотность и методы глобальной научной коммуникации / И. Б. Короткина // Научный редактор и издатель. – 2017. – Т. 2. – № 1. – С. 8-13. 

Ньютон Д. Плагіат і виклики при написанні есеїв: чого варто навчитися у студентів : пер. з англ. / Джаніс Ньютон ; SAIUP. 2017.

Опришко Т. С. Етика наукових публікацій / Т. С. Опришко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3. – С. 50-57.

 

Рижко О. М. Способи вчинення плагіату / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2017. – № 2 (30). – С. 31-37.

Штефан А. Причина виявлення плагіату та шляхи його попередження / Анна Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності.  2017.  № 4.  С. 24-30.

2016

К проблеме плагиата в сфере науки и образования / Р. У. Арифулина, Ю. Н. Карпова, О. В. Шесслер [и др.] // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 2. С. 55-59.

Карнаух І. А. Особливості оформлення списку використаних джерел в українських наукових виданнях / І. А. Карнаух // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : міжнар. інтернет-конф., Харків, 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків, 2016.

Киричок І. В. Місія вузівської бібліотеки у сприянні академічній доброчесності / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнародної  інтернет-конференції, 25 травня 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 188–192.

Рижко О. М. Плагіат: складники розуміння / О. М. Рижко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2016. № 3. С. 40-48.

 

Рижко О. Поняття, види, класифікації плагіату / О. Рижко // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. – 2016. – № 8. – С. 134-150.

Троцька В. Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні) / Валентина Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 5. – С. 29-38.

Штефан О. Деякі аспекти прояву плагіату / Олена Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 4. – С. 59-67.

2015

Васкес Абанто Х. Э. Современная этика медицинских исследований – биоэтика / Х. Э. Васкес Абанто, А. Э. Васкес Абанто, С. Б. Арельяно Васкес // Российский гуманитарный журнал. – 2015. – № 4. – С. 292-303.

Загірняк Д. М. Методологічні засади академічної честності вищого навчального закладу / Д. М. Загірняк // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2015. – Вип. 1 (90), ч. 1.  – С. 157-159.

Кременовська І. В. Плагіат у наукових публікаціях: методи виявлення та викорінення / І. В. Кременовська // Наука України у світовому інформаційному просторі / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 60–66.

Кряжич О. О. Особливості роботи з авторами-молодими науковцями / О. О. Кряжич // Наука України у світовому інформаційному просторі : [збірник наукових праць] / НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 36-42.

Литвак Н. В. Научная этика в эпоху электронных коммуникаций / Н. В. Литвак // Вестник МГИМО. – 2015. – № 3. – С. 276-279.

Решетняк С. Б. Запобігання плагіату як чинник формування соціальної відповідальності студентів / С. Б. Решетняк // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. пр. : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листопада 2014 р., м. Харків : у 2 ч. Ч. 1 / НТУ "ХПІ" ; ред. О. Г. Романовський, Ю. І. Панфілов. – Харків, 2015. – С. 211-215.

Шеломи М. Редакторская недобросовестность – определение понятия, случаи и причины возникновения / Мэтан Шеломи // Научная периодика: проблемы и решения. – 2015. – № 2.  – С. 75-84.

2014

Беляева Л. Н. Научная статья как объект экспертной оценки / Л. Н. Беляева, Н. Л. Шубина // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2014. – № 172.  – С. 5-12.

Зуб В. М. Плагіат: його різновиди та заходи протидії / В. М. Зуб, М. М. Дем’яненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 4. – С. 86–90.

Коваленко Т. Плагіат: види та відповідальність / Т. Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 4. – С. 35-40.

Лиги М. Причины недобросовестности в учебе и представления студентов о правилах поведения. Качественное исследование по материалам интервью / Магнус Лиги, Кармен Трасберг // Вопросы образования. – 2014. – № 4. – С. 184-208.

Литвинчук І. Л. Дорожня карта вирішення проблеми академічного плагіату / І. Л. Литвинчук // Ефективна економіка. – 2014. – № 8.

Лупаренко Л. А. Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень / Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – № 40, вип. 2. – С. 151-169.

Микулёнок О. И. Рецензия объективный критерий качества научной публикации / О. И. Микулёнок // Экономика образования. – 2014. – № 3. – С. 47-50.

Ульянова Г. О. Плагіат у роботах школярів та студентів: актуальна проблема сьогодення / Г. О. Ульянова // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 71. – С. 255-261.

Харитонова О. І. Поняття й особливості академічного плагіату / О. І. Харитонова, Г. О. Ульянова // Наукові праці НУ ОЮА. – 2014. – С. 146-153.

Харламов В. Э. Этика научного исследования: зарубежный опыт / В. Э. Харламов, Т. М. Харламова // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 5. – С. 402-405.

2013

Астанех Беруз. Этические вопросы в сфере научных публикаций / Беруз Астанех // Научная периодика: проблемы и решения. – 2013. – № 6. – С. 38-42.

Бурганова Т. А. Экспертная оценка – механизм поддержания качества научной публикации, требуемый научным сообществом / Т. А. Бурганова // Вестник экономики, права и социологии. – 2013. – № 2. – С. 200-202.

Герцен С. В.  Меры предотвращения академического мошенничества: (из опыта зарубежных вузов) / С. В. Герцен // Науковедение: Интернет-журнал. – 2013. – № 4.

Єрмаков С. С. Проблеми та перспективи публікації статті в українському журналі, що входить до зарубіжної наукометричної бази // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2013. – № 112 (2). – С. 104-112.

Петренко В. С. Поняття та види плагiату / В. С. Петренко // Часопис цивілістики. – 2013. – № 14. – С. 128-131.

Ренн О. М. Колективна публікація в академічному виданні: проблемні аспекти у площині творчості та етики / О. М. Ренн // Наука України у світовому інформаційному просторі : [збірник наукових праць] / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 107-115.

2012

Абрамов Е. Г. Публикационная этика в научно-исследовательском процессе / Е. Г. Абрамов, О. В. Кириллова // Научная периодика: проблемы и решения. – 2012. –  № 5. – С. 4-8.

Афанасьєва К. Явище академічного плагіату: витоки та шляхи боротьби / К. Афанасьєва // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 6 (68). – С. 86–91.

Ефимова Г. З. Анализ причин академического мошенничества и их классификация / Г. З. Ефимова, М. Н. Кичерова // Науковедение: Интернет-журнал. – 2012. – № 4.

Зельдина М. М. Международные организации по этике научных публикаций / М. М. Зельдина // Научная периодика: проблемы и решения. – 2012. – № 6. – С. 16-20.

Оленглоу А.-М. Роль редактора в соблюдении этики научных публикаций / Анна-Мария Оленглоу // Научная периодика: проблемы и решения. – 2012. – № 6. – С. 4-14.

Романова І. В. Явище плагіату: історія та сьогодення / І. В. Романова // Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. – 2012. – № 3. – С. 269-272.

2011

Абрамова Н. Ю. Проблема плагиата в научных работах / Н. Ю. Абрамова // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – № 2. – С. 25-28.

Котляров И. Д. Самоплагиат в научных публикациях / И. Д. Котляров // Научная периодика: проблемы и решения. – 2011. – № 4. – С. 6-12.

Юдин Б. Г. О подготовке студентов к ответственному проведению исследований // Знание. Понимание. Умение. – 2011. – № 1.  – С. 21-26.

2007-2009

Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 1. Сущность проблемы // Український медичний журнал. – 2007. – № 6 (62).

Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 2. Международные рекомендации // Український медичний журнал. – 2008. – № 1 (63).

Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 3. Дизайн клинического исследования // Український медичний журнал. – 2008. – № 2 (64).

Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 4. Биостатистика // Український медичний журнал. – 2008. – № 6 (68).

Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 5. Авторство // Український медичний журнал. – 2009. – № 2 (70).

Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 6. Недобросовестная практика научных исследований // Український медичний журнал. – 2009. – № 3 (71).

Книги

2019

Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 02.12 – 13.12.2019) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2019. – 148 с.

2017

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.

2016

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / МБФ "Міжнародний фонд дослідждень освітньої політики" ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – Київ : Таксон, 2016. – 234 с.

2015

Academic Integrity at the Massachusetts Institute of Technology: A Handbook for Students / MTI. – 2015. – 40 p.

2013

Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : методичний посібник / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ; кол. авт. : Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – 44 с.

2012

Джонсон Алан М. Составление плана успешной научной карьеры: руководство для молодых ученых / Алан М. Джонсонс. – Изд. 2-е. – Амстердам : Эльзевир, 2012. – 118 с. 

2011

Свидерская И. В. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале : [учебно-методическое пособие] / И. В. Свидерская, В. А. Кратасюк ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск, 2011. – 74 с.

2003

Эко Умберто. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / пер. с ит. Е. Костюкович.  Москва : Книжный дом «Университет», 2003.  2-е изд.  240 с.

Презентації

2018

Кулик Є. Роль бібліотеки у формуванні та розвитку культури академічної доброчесності в технічному дослідницькому університеті : презентація до виступу на 6-й Міжнародній науково-практичній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху", Наукова бібліотека НаУКМА, Київ, 29-30 березня 2018 р. / Євгенія Кулик ; НТБ НТУ КПІ. – 2018.

2017

Taylor Victoriya. Annotating, Paraphrasing and Summarizing : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017.

Taylor Victoriya. Introductions and Abstracts : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017.

Taylor Victoriya. Why Students Plagiarize and What Teachers Can Do About It : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017.

Павленко Т. Б. Оформлення результатів наукових досліджень: вітчизняний аспект : [доповідь-презентація] / Т. Б. Павленко ; Наукова бібліотека ХНМУ. – 2017. – 32 слайди.

2016

Карнаух И. А. Библиографическое описание: международные стандарты, правила, рекомендации / И. А. Карнаух : ХГНБ им. В.Г. Короленко. – 2016.

Кравченко С. А. Стандарты и стили библиографических ссылок : [сообщение-презентация] / С. А. Кравченко ; Научная библиотека ХНМУ. – 2016.

Локтев А. Научная публикация международного уровня : рекомендации Elsevier по подготовке и публикации статей / Андрей Локтев. – 2016.

Савельєва О. А. Інструкція щодо перевірки індексації наукових журналів у базі даних рефератів та цитування рецензованої літератури Scopus [Електронний ресурс] / О. А. Савельєва ; Науково-технічна бібліотека ДНУЗТ.

Тихонкова І. Можливості платформи Web of Science (Thomson Reuters) для якісних наукових досліджень : [матеріали методичного семінару] / Ірина Тихонкова ; Thomson Reuters. – 2016.

2014

Кармишенская Г. Д. Публикация научных работ в журналах, материалах конференций, книгах [по материалам издательств Springer, Elsevier, Emerald, Oxford University Press] / Г. Д. Кармишенская ; ЗАО "КОНЭК". – 2014.

Кириллова О. В. Добросовестные и недобросовестные издатели: как отличать, оценивать и выбирать достойных : материалы вебинара «Рекомендации авторам по подготовке научных публикаций в издания, индексируемые в глобальных индексах цитирования», 1 декабря 2014 г.

Кириллова О. В. О культуре цитирования: цели, задачи и факторы риска допускаемых ошибок : 3­‐я международная научно‐практическая конференция «Научное издательство международного уровня–2014: повышение качества и расширение присутствия в мировых информационных ресурсах», 19‐21 мая 2014 г., Москва.

Парамонов С. Инструменты для создания стратегии публикаций / Сергей Парамонов ; Thomson Reuters. – 2014.

2013

Парамонов С. Бренд ученого: как сделать так, чтобы нас цитировали / Сергей Парамонов ; Thomson Reuters. – 2013.

Парамонов С. Как публиковать статьи в журналах с импакт-фактором / Сергей Парамонов ; Thomson Reuters. – 2013.

Якшонок Г. П. Подготовка публикаций международного уровня: рекомендации Elsevier / Г. П. Якшонок ; Elsevier. – 2013.

Відео

2020

Аргументативне есе: поради та приклади : матеріали вебінару / ведуча Марта Томахів. – 14.04.2020.

Мистецтво академічного письма: практичні поради : запис вебінару / ведуча Наталя Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). – 04.04.2020.

Ошибки, которых можно избежать при написании статьи : запись вебинара / ведущие: Ирина Тихонкова, Ольга Беленькая. – 10.04.2020.

Этика научных публикаций и инструменты повышения их качества: Web of Science и Антиплагиат. Совместный вебинар компаний Clarivate та Антиплагиат : Научные журналы: хорошие, плохие и хищнические / лектор В. Г. Богоров; Антиплагиат: как проблему превратить в помощника / лектор Ю. В. Чехович. – 24.04.2020.

2014

Кириллова О. В. О культуре цитирования: цели, задачи и факторы риска допускаемых ошибок [Видеозапись выступления на 3-ей международной научно-практической конференции “Научное издание международного уровня: проблемы, решения, подготовка и включение в индексы цитирования и реферативные базы данных". Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 19-21 мая 2014 г.].

2013

Дембовски М. Как опубликовать статью в международном журнале = How to get published with international journal [Видеозапись выступления на 2-й Международной  научно-практической конференции “Научное издание международного уровня: проблемы, решения, подготовка и включение в индексы цитирования и реферативные базы данных"]. – 2013.

2012

Демин М. Р. Научная публикация: от исследования к статье : лекция. – 2012.

Скопинский В. Н. Как написать научную статью: проблемы, пути решения, советы авторам : мастер-класс. – 2012.

Корисні посилання

Cite This For Me – Сервіс, який полегшує складання бібліографії за міжнародними стилями для наукової роботи англійською мовою

Committee on Publication Ethics (COPE) – Комітет з публікаційної етики

Integrity Action – Міжнародна організація (2003, Лондон), одним з напрямів діяльності якої є пошук практичних рішень для просування принципів академічної доброчесності

International standards for editors and authors – Міжнародні стандарти для авторів та редакторів

Plagiarism detection (Elsevier) – Матеріали студентам та науковцям, що допоможуть уникнути плагіату в текстах та поліпшать якість робіт

Plagiarism.org. Best Practises for Ensuring Originality in Written Work – Кращі практики забезпечення оригінальності письмової роботи (що таке плагіат і як його запобігти)

Publication Integrity & Ethics (PIE) – Міжнародна організація з публікаційної доброчесності та етик

Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals – Рекомендації ICMJE з підготовки рукописів для біомедичних журналів

Think Check Submit – популярний інструмент, який допомагає обрати надійний журнал для публікації

Vak.in.ua – Бібліографічний менеджер

Академічна доброчесність: інформаційний бюлетень

Етичний кодекс ученого України

Міжнародні стилі оформлення наукових публікацій

Офіційний сайт української мови 

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP)  Ініціатива, спрямована на системні зміни в українській вищій освіті: підвищення якості,  створення умов для реалізації найбільш обдарованих студентів, покращення іміджу українських університетів

Цифровые инструменты исследователейпошукові системи, візуалізація статей, пошук та обмін даними, наукові комунікації, управління проектами, онлайн-органайзери, бібліографічні менеджери тощо