Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

Регламенти. Методики. Рекомендації

2017

Інструкція з реєстраціїї профілю дослідника в ORCID

Інструкція по створенню авторського профілю ResearcherID на платформі Web of Science

 

2016

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3.

Статті

2020

Кондратенко Ю. І. Провідництво -  новий бренд управління розвитком національної освіти / Кондратенко Ю. І., Крижко В. В. //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток»: до 90-річчя заснування ХНТУСГ, 30 квітня 2020 р. −  Харків : ХНТУСГ, 2020. − С. 121-124.

 

2019

Poberezhna O. O. Promoting Scientific Researches of IHE Scientists: Comprehensive Solutions / O. O. Poberezhna // University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. — Dnipro : Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan. — № 4 (2019). — P. 49–53.                 

2015

Семененко Л. П. Формування бренду ученого / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева, М. І. Главчев // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редакційна колегія: О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 22–27. – Бібліографія: 9 назв.

 

2014

Бренд ученого-2: расскажите о себе миру // За кадры. — 2014. — 8 мая (№ 8 (3408))

 

Книги

2017 

Профіль науковця в ORCID : реєстрація та наповнення : практ. посібник / упоряд. М. А. Назаровець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Служба інформ. моніторингу. – Київ, 2017. – 27 с. 

 

2016

Кухаренко В. М. Куратор змісту : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко, Ю. М. Главчева, О. В. Рибалко ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : КП "Міськадрукарня", 2016. – 176 с.

Назаровець М. А. Google Академія для науковців : практ. посібник / М. А. Назаровець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Служба інформ. моніторингу.. – Київ, 2016. – 27 с.

Презентації

 

2018

Семененко Л. П. Методика формування портфоліо викладача та науковця [презентація] / Семененко Л. П. // Сучасні педагогічні технології в освіті : матеріали ХV Міжнар. метод. школи-семінару. Педагогічна майстерня  «Методика формування портфоліо викладача та науковця», 30 січня – 1 лютого 2018 р., м. Харків Україна.

Непран Н. В. Портфоліо як перспективна форма представлення професійних досягнень та діяльності викладача [презентація]/ Н. В. Непран  // Методика формування портфоліо викладача та науковця : матеріали педагогічної майстерні в рамках ХV Міжнародної методичної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті», 30 січня – 1 лютого 2018 р., м. Харків Україна

 

2017

Семененко Л. П. Інформаційні ресурси бібліотеки як джерело підвищення іміджу та рейтингів університету / Лариса Семененко, Оксана Побережна // Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнар. науково-практ. конф., 18–19 трав. 2017 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Науково-технічна б-ка ; [укладачі: Н. І. Мосієнко, Р. С. Самотий, О. В. Харгелія ; переклад з польської Р. С. Самотий, П. П. Сохан ; відповідальний за випуск А. І. Андрухів]. − Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – С. 39–40.

 

2016

Семененко Л. П. Потенціал бібліотеки у системі формування бренду університету : матеріали науково-практичного семінару "Сучасні інформаційні технології на службі формування бренду університету" (25.02.2016 р.) / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева. – 2016

 

2015

Семененко Л. П. Інформаційна культура автора, як запорука успішної інтеграції його наукового доробку до світового наукового простору [презентація] / Л. П. Семененко; Наукова бібліотека НТУ "ХПІ". – 2015

Главчева Ю. Н. Создание бренда ученого [презентация] / Ю. Н. Главчева; Научная библиотека НТУ "ХПИ". – 2015

Семененко Л. П. Формування бренду ученого [презентація]/ Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева, М. І. Главчев // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека. – Львів. – 2015

 

2014

Парамонов С. Бренд ученого: как сделать так, чтобы нас цитировали [презентация] / С. Парамонов, Thomson Reuters.  – 2014. 

 

Відео

2016

Савельєва О. А. Создание профиля автора в «ResearcherID»: відеоурок. - 2016.

 

2015

Савельєва О. А. Реєстрація науковця в "Index Copernicus": відеоурок. - 2015.

Савельєва О. А. Реєстрація автора в ORCID: відеоурок. - 2015.

Савельєва О. А. Створення профілю науковця у наукометричній системі "Google Академія": відеоурок. - 2015.

Корисні посилання

2016

Дистанційний курс "Куратор змісту-5" – дистанційний курс орієнтований на магістрів, аспірантів, викладачів, фахівців дистанційного навчання.

 

Academia.edu – соціальна мережа для дослідників, що дає можливість ділитися з своїми науковими статтями, відстежувати їх цитованість, слідкувати за новими публікаціями своїх колег

ResearchGate – безкоштовна соціальна мережа та інструмент співпраці вчених з різних наукових галузей, що дає змогу спільно використовувати, обмінюватися повними текстами наукових документів, брати участь у фахових дискусіях і так далі

Google Академія – спеціалізована пошукова система, що надає можливість авторам відстежувати бібліографічні посилання на свої статті та автоматично обрахувати деякі наукометричні показники

Open Researcher and Contributor ID  − міжнародний мультидисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених