Логотип
UBA logo

Ділимося досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом!

synergy

synergy

П'ятниця, 24 червня 2016 07:20

Книги

2017 

Профіль науковця в ORCID : реєстрація та наповнення : практ. посібник / упоряд. М. А. Назаровець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Служба інформ. моніторингу. – Київ, 2017. – 27 с. 

 

2016

Кухаренко В. М. Куратор змісту : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко, Ю. М. Главчева, О. В. Рибалко ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : КП "Міськадрукарня", 2016. – 176 с.

Назаровець М. А. Google Академія для науковців : практ. посібник / М. А. Назаровець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Служба інформ. моніторингу.. – Київ, 2016. – 27 с.

П'ятниця, 24 червня 2016 07:19

Презентації

 

2018

Семененко Л. П. Методика формування портфоліо викладача та науковця [презентація] / Семененко Л. П. // Сучасні педагогічні технології в освіті : матеріали ХV Міжнар. метод. школи-семінару. Педагогічна майстерня  «Методика формування портфоліо викладача та науковця», 30 січня – 1 лютого 2018 р., м. Харків Україна.

Непран Н. В. Портфоліо як перспективна форма представлення професійних досягнень та діяльності викладача [презентація]/ Н. В. Непран  // Методика формування портфоліо викладача та науковця : матеріали педагогічної майстерні в рамках ХV Міжнародної методичної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті», 30 січня – 1 лютого 2018 р., м. Харків Україна

 

2017

Семененко Л. П. Інформаційні ресурси бібліотеки як джерело підвищення іміджу та рейтингів університету / Лариса Семененко, Оксана Побережна // Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнар. науково-практ. конф., 18–19 трав. 2017 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Науково-технічна б-ка ; [укладачі: Н. І. Мосієнко, Р. С. Самотий, О. В. Харгелія ; переклад з польської Р. С. Самотий, П. П. Сохан ; відповідальний за випуск А. І. Андрухів]. − Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – С. 39–40.

 

2016

Семененко Л. П. Потенціал бібліотеки у системі формування бренду університету : матеріали науково-практичного семінару "Сучасні інформаційні технології на службі формування бренду університету" (25.02.2016 р.) / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева. – 2016

 

2015

Семененко Л. П. Інформаційна культура автора, як запорука успішної інтеграції його наукового доробку до світового наукового простору [презентація] / Л. П. Семененко; Наукова бібліотека НТУ "ХПІ". – 2015

Главчева Ю. Н. Создание бренда ученого [презентация] / Ю. Н. Главчева; Научная библиотека НТУ "ХПИ". – 2015

Семененко Л. П. Формування бренду ученого [презентація]/ Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева, М. І. Главчев // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека. – Львів. – 2015

 

2014

Парамонов С. Бренд ученого: как сделать так, чтобы нас цитировали [презентация] / С. Парамонов, Thomson Reuters.  – 2014. 

 

П'ятниця, 24 червня 2016 07:19

Відео

2016

Савельєва О. А. Создание профиля автора в «ResearcherID»: відеоурок. - 2016.

 

2015

Савельєва О. А. Реєстрація науковця в "Index Copernicus": відеоурок. - 2015.

Савельєва О. А. Реєстрація автора в ORCID: відеоурок. - 2015.

Савельєва О. А. Створення профілю науковця у наукометричній системі "Google Академія": відеоурок. - 2015.

П'ятниця, 24 червня 2016 07:14

Регламенти. Методики. Рекомендації

2021

Екстремальні самоцитування українських топ-вчених // Пан Бібліотекар: Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології. — 2021.

 

2016

Редагування профілів установ у Scopus та Web of Science Core Collection // Пан Бібліотекар: Блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології. — 2016.

 

2015

Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics / Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman [et al.] // Nature.— Vol. 520. — Iss. 7548. — PP. 429—431.

 

2012

Сан-Франциська декларація про оцінку наукових досліджень.— 2012.

П'ятниця, 24 червня 2016 07:14

Статті

 2021

Davis P. Journal Citation Indicator. Just Another Tool in Clarivate’s Metrics Toolbox? / Phil Davis //The Scholarly Kitchen: official blog of Society for Scholarly Publishing. — 2021.

Rousseau R. Naukometriya, Nalimov and Mul’chenko / Ronald Rousseau // COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management. – 2021. – Vol. 15, Issue 1. – P. 213–224. DOI: 10.1080/09737766.2021.1943042

Бакуменко В. До питання оцінювання наукових результатів українських учених / В. Бакуменко, Н. Чала, М. Цедік // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2021. – Вип. 1. – С. 15–26.

Іванова С. М. Оцінювання результативності науково-педагогічної діяльності: наукометричні показники та метрики / С. М. Іванова, А. В. Кільченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник тез за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопіль, 8 квітня, 2021 р. / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – № 7.– С. 141–144.

Лазарев В. С. Библиометрия, наукометрия и информетрия. Часть 2. Объект / В. С. Лазарев // Управление наукой: теория и практика. – 2021. – Т. 3. – № 1. – С. 80-105. DOI: 10.19181/smtp.2021.3.1.5

Лазарев В. С. Библиометрия, наукометрия и информетрия. Часть 3. Объект (окончание) / В. С. Лаазарев // Управление наукой: теория и практика. – 2021. – Т. 3. – № 2. – С. 99–136. DOI: 10.19181/smtp.2021.3.2.5

Шиненко М. А. Застосування наукометричних показників для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень / М. А. Шиненко, А. В. Кільченко, С. М. Тукало // Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : матеріали науково-практичної конференції, 11 лютого 2021 р., м. Київ / упоряд.: О.П. Пінчук, Н.В. Яськова. – Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. – С.89–93.

 

 2020

Корело О. Н. Количественные метрики оценки научной деятельности в современной наукометрии / О. Н. Корело, О. Г. Слука // Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. статей. – Минск : РИВШ, 2020. – С. 46–53. – (Научные труды Республиканского института высшей школы; Вып. 20, ч. 1. Педагогические науки. Исторические науки).

Костенко Л. Наукометрия 2.0: концептуальные положения, апробация / Л. Костенко, Т. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2020. - Вып. 18. - С. 52–63.

Крулев А. А. Цитирование как форма научной коммуникации / А. А. Крулев // Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 3 – С. 79–92. DOI: 10.33186/1027-3689-2020-3-79-92

Лазарев В. С. Библиометрия, наукометрия и информетрия. Часть 1. Возникновение и предыстория / В. С. Лазарев // Управление наукой: теория и практика. – 2020. – Т. 2. – № 4. – С. 133–163. – DOI: 10.19181/smtp.2020.2.4.6.

Лазарев В. С. Из предыстории библиометрии и наукометрии / В. С. Лазарев // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2020 года – «Библиотека и наука: взаимодействие и перспективы развития» : докл. IV Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию Белорус. с.-х. б-ки, Минск, 3–4 дек. 2020 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 139–150.

Предисловие ко второму изданию «Руководства по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии» / Д. Пендлбери , Д. Адамс , М. Шомшор, В. Г. Богоров // Управление наукой: теория и практика. – 2020. – Том 2. – № 4. – С. 118– 132. DOI: 10.19181/smtp.2020.2.4.5

Самохіна Н. Бібліотечна фахова періодика України в цифрових наукових комунікаціях / Н. Самохіна, Л. Кудименко, О. Мартинюк // Бібліотечний вісник. – 2020. – № 1. – С. 33–39. DOI: 10.15407/bv2020.01.033

Технологія формування реферативної бази даних "Україніка наукова": наукометричний потенціал / В. Петров, А. Крючин, К. Лобузіна [та ін.] // Бібліотечний вісник. – 2020. – № 6. – С. 7–14. – DOI: 10.15407/bv2020.06.007

Ярошенко Т. О. Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів / Т. Ярошенко, О. Ярошенко // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.  2020. № 5. С. 10826.

 

 2019

Leydesdorff L. h α : the scientist as chimpanzee or bonobo / Loet Leydesdorff, Lutz Bornmann, Tobias Opthof // Scientometrics. – 2019. – Vol. 118, Issue 3. – P. 11631166.

Білоус В. С. Наукометричні дослідження та бібліометричні технології у діяльності університетської бібліотеки / В.С. Білоус // Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку : матеріали науково-практичної інтернет-конференції , м. Харків, 28-29 травня 2019 р. / Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету ; редкол. : Н. Б. Гавриш, В. В. Каїді, Л. М. Драган. – Харків, 2019. – С. 5–10.

Болл Р. Наукометрия будущего: ранжирование и построение профилей в качестве новых библиометрических стандартных инструментов / Р. Болл, А.Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 6. – С. 7186.

Вахрушев М. В. Альтметрики, вебометрики и информетрики как взаимодополняющие направления в современной библиометрии / М. В. Вахрушев // Научные и технические библиотеки. — 2019.— № 8. — С. 67—76.

Дадалко В.А. Метрические исследования как форма анализа научной продуктивности / В. А. Дадалко, С. В. Дадалко // Аналитика и научное проектирование. — 2019. — № 2 — С.125—136.

Дубровіна Л. Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів / Л. Дубровіна, К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 6. – С. 3–9. DOI: 10.15407/bv2019.06.003

Медведєва А. С. Роль бібліометричних методів в діяльності бібліотек / А. С. Медведєва // The scientific heritage. — 2019 — № 36. — P. 60—62.

Мриглод О. І. Наукометрія та управління науковою діяльністю: вкотре про світове та українське / О. І. Мриглод, С. А. Назаровець // Вісник НАН України. — 2019 — №9. — С. 81—94. DOI: 10.15407/visn2019.09.081

Назаровець С. Проект Open Ukrainian Citation Index (OUCI): ідея, принцип роботи та перспективи розвитку / С. Назаровець // Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 3. – С. 10–13.

Ніколаєнко Н. Наукометрія в бібліотечній діяльності: досвід , проблеми, завдання / Н. Ніколаєнко, О. Рибальченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 1. – С. 6–9.

 

 2018

Bornmann L. Count highly-cited papers instead of papers with h citations: use normalized citation counts and compare "like with like"! / Lutz Bornmann, Loet Leydesdorff // Scientometrics. – 2018. – Vol. 115, Issue 2. – P. 1119–1123.

Галынский В. М. Наукометрические показатели в формировании стратегии публикационной активности университета / В. М. Галынский, В. Г. Кулаженко, П. Л. Соловьёв // Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение : сб. науч. ст. / Центр науч. б-ка им. Я. Коласа HAH Беларуси ; редкол.: А. И. Груша [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2018. – С. 45–73.

Главчева Ю. Н. Оценка качества научной деятельности: исследование оригинальности / Ю.Н. Главчева, О.В.Канищева, М.И.Главчев // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 10 – С. 5–21.

Гуреев В. Н. Место альтметрик в количественных методах оценки научной деятельности / В. Н. Гуреев, Н. А. Мазов // Информация и инновации. – 2018. – Т. 13, № 1. –  С.18–21.

Копанева В. А. Становление наукометрии в библиотеке / В. А. Копанева // Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение : сб. науч. ст. / Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси ; редкол.: А. И. Груша [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2018. – С. 103–118.

Лазарев В. С. Можно ли считать уровень цитируемости научных документов показателем их качества? / В. С. Лазарев // Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение : сб. науч. ст. / Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси ; редкол.: А. И. Груша [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2018. – С. 88–103.

Наугольних С. Г. Наукометрика & відкритий доступ - актуальні пріоритети бібліотеки ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського : [виступ] / С. Г. Наугольних // Донецький національний університет ім. В. Стуса : Семінар присвячений Тижню науки в Україні. – Вінниця, 2018 р. – 16 с.

Симоненко Т. В. Наукометрия: объект, предмет, методология / Т. В. Симоненко // Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение : сб. науч. ст. / Центр науч. б-ка им. Я. Коласа HAH Беларуси ; редкол.: А. И. Груша [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2018. – С. 35–45.

Старченко Н. «Код зламано», або як посварилися фізики і лірики / Н. Старченко // Світ. – Київ, 2018. – Черв. (№ 23/24). – С. 1, 2–3.

Стріха М. Наукометрія і гуманітаристика: проблеми та перспективи : [виступ на Пленарному засіданні ІХ Міжнародного конгресу україністів, Київ, 25-27 червня 2018 р.] / М. Стріха ; МОН України . – 2018.

Цветкова В. А. Парадоксы библиометрических инструментов / В. А. Цветкова, Ю. В. Мохначева, Г. В. Калашникова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 8 – С. 3–19.

 

 2017

Fagan J. C. An Evidence-Based Review of Academic Web Search Engines, 2014-2016: Implications for librarians’ practice and research agenda / Jody Condit Fagan // Information Technology and Libraries. – 2017. – Vol. 36, № 2. – P.7–47.

Milojević S. Citation success index - an intuitive pair-wise journal comparison metric / Staša Milojević, Filippo Radicchi, Judit Bar-Ilan // Journal of Informetrics. – 2017. – Vol. 11, iss. 1. –  P. 223–231. DOI: 10.1016/j.joi.2016.12.006

Асеев Г. Г. Соотношение различных метрических исследований в науковедении / Г. Г. Асеев // Системи обробки інформації . – 2017. – Вип. 1(147). – С. 119–126.

Копанєва В. О. Наукометрія у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. О. Копанєва // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

Король Т. П. Терминология и определение библиометрических показателей [Электронный ресурс] / Т. П. Король // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

Лазарев В. С. Научные документы и их упорядоченные совокупности: цитируемость, использование, ценность / В. С. Лазарев // Международный форум по информации. – 2017. – Т. 42, № 1. – С. 3–16.

Лазарев В. Формирование комплекса библиометрических показателей для оценки университетов Беларуси и Украины / В. Лазарев, С. Назаровец, А. Скалабан // Наука и инновации. – 2017. – № 6 (172). – С. 63–67.

Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці / А . Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 3. – С. 50–52.

Нікітенко О. М. Оцінювання рейтингу науковців за відображеннями у наукометричних базах даних [Електронний ресурс] / О. М. Нікітенко, Н. В. Плеченко // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конференції, 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наукова бібліотека.

Пасмор Н. П. Імпакт-фактор як наукометричний індикатор значимості наукового журналу / Н. П. Пасмор, І. П. Зарвирог // Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 325–337.

 

 2016

Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування / Г. Асєєв // Бібліотечний вісник. —  2016.  —  № 2 (232) – С. 3—10.

Колесникова, Т. О. Розвиток напряму "кондиціювання повітря" на залізничному транспорті: наукометричний аспект / Т. О. Колесникова, О. В. Помінова, С. Р. Колесников // Наука та прогрес транспорту. — 2016. — № 3 (63). — С. 7—19. DOI: 10.15802/stp2016/74708

Колледж Л. «Корзина метрик» – лучшее средство для оценки авторитета журнала / Л. Колледж, К. Джеймс // Научный редактор и издатель. — 2016. — Т. 1. — № 1—4. — С. 25—31.

Люцко Н. М. Становление информационно-аналитического обеспечения научной деятельности учреждений высшего образования в условиях университетских библиотек / Н. М.Люцко // Информатизация образования. — 2016. — № 1. — С. 74—83.

Матвеева Е. В. Что читать библиотекарю? [Электронный ресурс] / Е. В. Матвеева // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. науч.-практ. конф., 1—2 грудня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. DOI: 10.6084/m9.figshare.4252385

Назаровець С. Перспективи використання сервісів альтметрікс в університетських бібліотеках України / С. Назаровець // Вісник Книжкової палати. — 2016.— № 6. — С. 15—18.

Симоненко Т. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель / Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 12–14.

 

2015

Mingers J. A review of theory and practice in scientometrics / John Mingers, Loet Leydesdorff // European Journal of Operational Research . – 2015. – Vol. 246, iss. 1. – P. 1–19. DOI: 10.1016/j.ejor.2015.04.002

Pinto M. J. New questions arise: are bibliometric indicators adequate for evaluating the scientific production of the Social Sciences and Humanities? / Maria João Pinto, Sofia Fernandes // Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) : SI Bibliometrics and Scientometrics. — 2015. — January. — P. 161—169.

Берёзкина Н. Ю. Что и как измерять в науке / Н. Ю. Березкина // Научная периодика: проблемы и решения. — 2015. — Т.5, № 4. — C. 201—204. DOI: 10.18334/np54187 

Гальчевська О.А. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях / О. А. Гальчевська // Інформаційні технології в освіті. — 2015. — Вип. 23. — С. 115—126.

Колесникова, Т. А. Оценка результативности научных исследований: библиометрия / Т. А. Колесникова, Е. В. Матвеева // Наука та прогрес транспорту. — 2015. — № 4 (58). — С. 7—22. DOI: 10.15802/stp2015/49190

Кухарчук Є. Представлення української науки в наукометричній надбудові SciVal корпорації Elsevier / Є. Кухарчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. —  2015. — Вип. 41. — С. 382— 395.

Мазов Н.А. Альтернативные подходы к оценке научных результатов / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев // Вестник Российской академии наук. — 2015. — № 2, том 85. — С. 115—122.

Наукометрія:  методологія та інструментарій / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 9. — С. 2—29.

Роджерс Э. Взгляд на альтметрику и ее растущую важность для исследовательских библиотек / Э. Роджерс, С. Барброу // Научная периодика: проблемы и решения. — 2015. — Т.5, № 3. — С. 126—132. DOI: 10.18334/np53181

Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання / Тетяна Симоненко // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 2. – С.10–13.

 

2014

Бушуєв С. Д. Наукометричні бази: характеристики, можливості і завдання / С. Д. Бушуєв, А. О. Білощицький, В. Д. Гогунський // Управління розвитком складних систем. — 2014. — № 18. — С. 145—152.

Гордукалова Г. Ф. Библиометрия, наукометрия и вебометрия - от числа строк в работах Аристотеля / Г. Ф. Гордукалова // Научная периодика: проблемы и решения. — 2014. — Т. 4, № 2. — C. 40–46. — DOI: 10.18334/np42127.

Кухарчук Є. Світові наукометричні системи / Є. Кухарчук // Бібліотечний вісник.  — 2014. — № 5. — С. 7—11.

 

2013

Corrall S. Bibliometrics and Research Data Management Services: Emerging Trends in Library Support for Research [Eelectronic resource] / Sheila Corrall, Mary Anne Kennan, Waseem Afzal // Library Trends.  2013.  Vol. 61, № 3.  P. 636—674. 

Елин А. Л. Заметки к вопросу об эффективности использования различных наукометрических показателей и критериев эффективности научных исследований / А. Л. Елин, Ю. Ю. Шапошников // Научная периодика: проблемы и решения. — 2013. — Т. 3, № 3. —  С. 4—12. DOI: 10.18334/np3390

 

2012

Копанєва Є. Національні індекси наукового цитування / Є. Копанєва // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 4. — С. 2935.

 

2008

Волх Р. О. Система оцінки українських фахових видань / Р. О. Волх // Наука України у світовому інформаційному просторі.  2008.  Вип. 1.  С. 5794.

П'ятниця, 24 червня 2016 07:14

Книги

2021

Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии / М. А. Акоев, В. А. Маркусова, О. В. Москалева, В. В. Писляков ; под. ред. М. А. Акоева ; 2-е изд., доп. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2021. – 358 с.

 

2016

The counting house: measuring those who count. Presence of Bibliometrics, Scientometrics, Informetrics, Webometrics and Altmetrics in the Google Scholar Citations, ResearcherID, ResearchGate, Mendeley & Twitter [Working paper] / Alberto Martin-Martin, Enrique Orduna-Malea, Juan M. Ayllon, Emilio Delgado Lopez-Cozar. — 2016. — 60 p.

 

2014

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 173 c.

Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии / М. А. Акоев, В. А. Маркусова, О. В. Москалева, В. В. Писляков. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 250 с.

 

П'ятниця, 24 червня 2016 07:13

Презентації

2018

Наугольних С. Г. Наукометрика & відкритий доступ - актуальні пріоритети бібліотеки ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського : [презентація] / С. Г. Наугольних // Донецький національний університет ім. В. Стуса : Семінар присвячений Тижню науки в Україні. – Вінниця, 2018 р. – 57 сл.

Тихонкова І Наукометрія: кара чи наука перемагати : [презентація] / Ірина Тихонкова // Наукова комунікація в цифрову епоху: VI міжнар. наук.- практ. конференція, Київ, 29-30 березня 2018 р. / Наукова бібліотека НаУКМА.

 

2017

Локтев А. Современые библиометрические показатели – как и зачем их использовать : [презентация] / А. Локтев ; Elsevier. – [2017].

Тихонкова І. Оцінка наукової діяльності університету за допомогою наукометричних ресурсів Web of Science та InCites. Як врахувати всі здобутки?  : [презентація] / І. Тихонкова // Інформаційний простір бібліотеки: міжнар. наук.- практ. конференція, Львів, 18-19 травня 2017 р. / НТБ Національного університету "Львівська політехніка".

 

2016

Касьянов П. Использование современных наукометрических показателей : [презентация] / П. Касьянов //  Наукова комунікація в цифрову епоху : IV міжнар. наук.- практ. конференція, Київ, 30-31 березня 2016 р. / Наукова бібліотека НаУКМА.

Тихонкова І. Роль бібліотеки у підвищенні рівня навчання та наукової роботи у ВНЗ. Можливості платформи Web of Science : [презентація] / І.Тихонкова // Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи : міжнар. наук.- практ. конференція, Київ, 11-13 жовтня 2016 р. / Наукова бібліотека ім. М .Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Щуцкой П. Использование наукометрических инструментов для оценки научной результативности и выработки стратегии научной деятельности : [презентація] / П. Щуцкой, А. Локтев // Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи: міжнар. наук.- практ. конференція, Київ, 11-13 жовтня 2016 р. / Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Ярошенко Т. Університет та сучасні виклики наукометрії : [презентація] / Т. Ярошенко // Наукова комунікація в цифрову епоху: IV міжнар. наук.- практ. конференція, Київ, 30-31 березня 2016 р. / Наукова бібліотека НаУКМА.

 

2014

Назаровець С. Наукометричні ресурси: у допомогу проведення та представлення наукових досліджень / С. Назаровець ; Наукова бібліотека НаУКМА. — 2014.

П'ятниця, 24 червня 2016 07:13

Відео

2021

Презентация 2-го издания книги: «Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии» [Видеозапись] / Clarivate. – 17.03.2021.

Тихонкова І. Відповідальна наукометрія [Відеозапис] : [вебінар] / І. Тихонкова ; Clarivаtе. – 05.04.2021.

 

2020

Назаровець М. Бібліометричні інструменти Scopus [Відеозапис] : [вебінар] / М. Назаровець ; Еlsevier. – 22.05.2020.

П'ятниця, 24 червня 2016 06:21

Регламенти. Методики. Рекомендації

2018

Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів [Електронний ресурс] : Наказ М-ва освіти і науки України від 04.07.2018 р. № 707 // Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради Уукраїни]. – Київ, 1994–2018. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0858-18 (дата звернення: 13.11.2018). – Назва з екрана.

2016

Положення про ELAKPI – відкритий електронний архів наукових та освітніх матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2016.  

Порядок передачі наукових та освітніх матеріалів до ELAKPI – відкритого електронного архіву наукових та освітніх матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»  / Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. 

Самостійне розміщення (самоархівування) матеріалів в ELAKPI – відкритому електронному архіві НТУУ «КПІ» : інструкція користувача / Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. 

 

2015

Методичні рекомендації щодо організації роботи інституційних репозитаріїв (відкритих електронних архівів) у бібліотеках вищих навчальних закладів МОЗ України / авт.-уклад.: О. М. Бруй, Т. Б. Павленко ; Національна наукова медична бібліотека України, Харківський національний медичний університет, Державна установа «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України, Секція працівників медичних бібліотек Української бібліотечної асоціації. – Київ, 2015. – 21 с. 

 

2014

Institutional Repository Software Comparison / text contributed by Jean Gabriel Bankier and Kenneth Gleason ; bepress (http://www.bepress.com). Paris : UNESCO, 2014. – 17 p. 

П'ятниця, 24 червня 2016 06:20

Статті

2017

Behaviours and Technical Recommendations of the COAR Next Generation Repositories Working Group [Electronic resource]/ COAR: Building a Global Knowledge Commons. – Nov. 28, 2017. – Available at: https://www.coar-repositories.org/files/NGR-Final-Formatted-Report-cc.pdf. – Title from the screen. – Accessed: 18.01.2018.

 

2015

Farrell M. Development of a Cross Institutional Digital Repository / Maggie Farrell // IFLA WLIC. – 2015. 

Wu M. The Future of Institutional Repositories at Small Academic Institutions  : Analysis and Insights /  Mary Wu // D-Lib Magazine. 2015. Vol. 21, Nо 9/10 (September/October).  

Луцишина Т. Інституційний репозитарій як перспективна форма наукової та освітньої комунікації у вищому навчальному закладі / Тетяна Луцишина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 42. – С. 567–579.

 

2014

Sterman L. Institutional Repositories : An Analysis of Trends and a Proposed Collaborative Future  / Leila Sterman // College & Undergraduate Libraries. –  2014. – Vol. 21, Issue 3/4. – Р. 360376.

Андрухів А. Формування електронного архіву наукових публікацій Львівської політехніки /  Андрухів А., Тарасов Д., Сокіл М. // Інноваційні комп’ютерні  технології у вищій школі : матеріали  6-ї науково-практичної  конференції, м. Львів, 18–20 листопада 2014 року / відп. за випуск Л. Д. Озірковський – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 31–35.

Олексюк О. Р. Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в Україні / О. Р. Олексюк // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 20. – С. 139–148.

Павленко Т. Інституційний репозитарій як інформаційно-технологічна система відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської спільноти / Т. Павленко, І. Киричок // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 4. – С. 17–19. 

Фролова Н. М. Інституційний репозитарій у інформаційному просторі університету / Фролова Н. М., Кашаєва Л. В. // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 березня 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Харків, 2014. 

 

2013

Garrison B.W. Beyond the Repository : A Mixed Method Approach to Providing Access to Collections Online / Brian Wade Garrison // New Review of Academic Librarianship. – 2013. – Vol. 19, Issue 3. P. 291299.

Великосельська, О. Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету як засіб популяризації наукових публікацій університетської спільноти / О. Великосельська // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, образования и культуры : материалы науч.-практ. конф., г. Севастополь, 7 –10 октяб. 2013 г. – Севастополь : Купол, 2013. – С. 9–12.  

 

2012

Nagra Kanu A.   Building Institutional Repositories in the Academic Libraries / Kanu A. Nagra // Community & Junior College Libraries. – 2012. – Vol. 18, Issue 3/4. – P. 137150.

Андрухів А. І. Менеджмент електронних документів на прикладі репозитарію НУ “Львівська політехніка” / Андрій Ігорович Андрухів, Дмитро Олександрович Тарасов // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редкол.: О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 223–228.

Назаровець  С. Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації / Сергій. Назаровець // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 25–30. 

Олексюк В. П. Інституційний репозитарій: можливості застосування у навчальному процесі / Олексюк Василь Петрович, Олексюк Олеся Романівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Т. 32, № 6. 

 

2011

Ткаченко Н. А. Возможности университетского репозитария для представления научных достижений ученых ДонНТУ в мировом информационном пространстве / Н. А. Ткаченко // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 17–18 березня 2011 р. / редкол.: Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К. О. Шарамет ; М-во освіти і науки України,  Державний заклад  «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – С. 192 –197.

Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації : перші двадцять років / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 5. – С. 3–10. 

 

2010

Бруй О. Н. Использование открытого программного обеспечения DSpace для создания институционного репозитария Национального университета "Киево-Могилянская академия"  eKMAIR [Електронний ресурс] / Бруй О. Н., Голистер В. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы Семнадцатой Междунар. конф. "Крым 2010" / Гос. публ. науч. б-ка России. – Електрон. дані. – [Москва] : ГПНТБ России ; Ассоциация ЭБНИТ, 2010. – 1 електрон. опт. диск.  

 

2007

Бруй О. Відкритий доступ до наукової інформації: університетські відкриті архіви / Оксана Бруй // Збірник матеріалів наради директорів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації "Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному рівні , м. Дніпропетровськ, 12–13 лютого 2007 р. / уклад. А. В. Кудін  [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т, 2007. – С. 62–68. 

 

2005

Lynch Clifford A. Institutional Repository Deployment in the United States as of Early 2005  / Clifford A. Lynch,  Joan K. Lippincott // D-Lib Magazine. – 2005. – Vol. 11, No 9 (September). 

Westrienen Gerard van. Academic Institutional Repositories :  Deployment Status in 13 Nations as of Mid 2005 / Gerard van Westrienen, Clifford A. Lynch // D-Lib Magazine. – 2005. – Vol. 11, No 9 (September). 

 

2003

Lynch Clifford A. Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age  / Clifford A. Lynch // ARL 226. – 2003. – February.  – P. 1–7.